U bent hier

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1  Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Bureau Apropeau gevestigd te Wassenaar, hierna te noemen ‘Bureau Apropeau’, over trainingen en andere vormen van ondersteuning, hierna te noemen 'opdracht'. Bureau Apropeau werkt samen met andere bureaus
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als en voor zover zij tussen Bureau Apropeau en haar opdrachtgever contractueel worden overeengekomen.
 3. Alle opdrachten met betrekking tot training, opleiding, coaching en advies (op het gebied van communicatie) worden uitgevoerd met inachtname van de gedragsregels van de VETRON. Deze kunt u opvragen bij het secretariaat van de VETRON: Postbus 8138, 3503 RC Utrecht, Tel: (030) 2588338, Fax: (030) 2588600.

Artikel 2  Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Bureau Apropeau en de opdrachtgever komt tot stand wanneer Bureau Apropeau en de opdrachtgever een opdrachtbevestiging of offerte ondertekenen; ofwel wanneer de opdrachtgever een daartoe bestemd inschrijvings- of aanmeldingsformulier ondertekent; ofwel wanneer Bureau Apropeau een schriftelijke bevestiging stuurt aan de opdrachtgever van een telefonische aanmelding of opdracht.
 2. Alleen het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Bureau Apropeau niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

Artikel 3  Annulering door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren per aangetekend verzonden brief
 2. Wanneer de opdrachtgever een door Bureau Apropeau geaccepteerde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is de opdrachtgever gehouden de gemaakte kosten aan Bureau Apropeau te vergoeden verhoogd met:
  1. later dan 2 weken voor aanvangsdatum uitvoering 100% van de contractwaarde
  2. tussen 2 en 4 weken voor aanvangsdatum uitvoering 85% van de contractwaarde
  3. tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum uitvoering 50% van de contractwaarde
  4. tussen 8 en 13 weken voor aanvangsdatum uitvoering 25% van de contractwaarde
 3. Wanneer Bureau Apropeau , als gevolg van een annulering door de opdrachtgever, kosten verschuldigd is aan een door Bureau Apropeau ingehuurde derde, waaronder andere trainers en conferentiecentra, is de opdrachtgever verplicht deze kosten te vergoeden.
 4. Indien voor een opdracht medefinanciering plaatsvindt door derden in de vorm van subsidie of wanneer een bijdrage wordt verstrekt en deze subsidie of bijdrage wegens een annulering door opdrachtgever niet wordt verstrekt, moet de opdrachtgever de gederfde subsidie of bijdrage vergoeden aan Bureau Apropeau.
 5. Als de opdrachtgever na aanvang van de opdracht de deelname beëindigt of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht tot enige terugbetaling.
 6. De opdrachtgever ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de activiteit laten deelnemen. Dit moet dan wel vóór aanvangsdatum van de activiteit aan Bureau Apropeau worden medegedeeld. Vervanging na aanvang van de activiteit is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Bureau Apropeau op grond van artikel 4.

Artikel 4 Annulering door Bureau Apropeau

Bureau Apropeau heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren of deelname van een opdrachtgever ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van reeds betaalde gelden. De terugbetaling geschiedt onmiddellijk maar ten minste binnen 14 dagen.

Artikel 5  Overmacht

Bureau Apropeau heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken, wanneer een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken (overmacht). Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Bureau Apropeau recht op compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 3 leden 2 en 3 van deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 6  Wijziging van de opdracht

Wanneer zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die anders zijn dan in de ondertekende offerte of in de opdrachtbevestiging overeen zijn gekomen, wordt hierover tussen de opdrachtgever en Bureau Apropeau tijdig overleg gepleegd, zodat de afspraken aan de gewijzigde situatie kunnen worden aangepast.

Artikel 7  Het betrekken van derden bij de opdracht

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Bureau Apropeau geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 8  Documentatie van de opdracht

Bureau Apropeau documenteert op de door haar gekozen wijze de door haar uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. Bureau Apropeau waakt ervoor dat van archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt.

Artikel 9  Vertrouwelijkheid

Bureau Apropeau zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. Tijdens alle activiteiten van Bureau Apropeau geldt, dat informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan het vertrouwelijk karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt wordt als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal Bureau Apropeau ervoor zorg dragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben.
Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de opdrachtgever, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig kenbaar is gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben. Bureau Apropeau zal alle deelnemers aan activiteiten van Bureau Apropeau wijzen op de vertrouwelijkheid die betracht dient te worden met betrekking tot informatie die hen tijdens activiteiten van Bureau Apropeau ter oren komen.

Artikel 10  Het in dienst nemen van wederzijds personeel

Partijen zullen niet tijdens de duur van de opdracht(uitvoering) personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg.

Artikel 11  Opdrachtevaluatie

De uitvoering van de opdrachten is structureel onderworpen aan opdrachtevaluaties.

Artikel 12  Prijzen

 1. Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt een prijs afgesproken, die in de schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd.
 2. De overeenkomst vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen.
 3. Reis-, accommodatie- en verblijfkosten alsmede verplichte literatuur zijn in de prijs niet inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk wel wordt overeengekomen. Tenzij anders wordt overeengekomen moeten accommodatiekosten rechtstreeks door de opdrachtgever worden voldaan.
 4. Accommodatie- en verblijfskosten van Bureau Apropeau, waaronder ook voorovernachtingen, zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13  Incasso

 1. De opdrachtgever moet de overeengekomen prijs voldoen conform de in de opdrachtbevestiging of op het inschrijfformulier vermelde betalingsregeling, doch uiterlijk 14 dagen na facturering op de door Bureau Apropeau aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Facturering van cursussen op basis van open of individuele inschrijving vindt plaats twee weken voor de begindatum van de training.
 3. Bij opdrachten met een geplande looptijd langer dan een maand vindt maandelijks facturering plaats.
 4. Als de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft Bureau Apropeau het recht deelname van de opdrachtgever, ofwel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten.
 5. Bij niet, of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zodra hij in gebreke is gebleven, dat wil zeggen vanaf 30 dagen na factuurdatum.
 6. De opdrachtgever moet betalen in de overeengekomen valuta, zonder aftrek en zonder opschortingen wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Bureau Apropeau, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding aan opdrachtgever ter zake.
 7. Als de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet (onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 4) heeft Bureau Apropeau het recht deelname van de opdrachtgever, ofwel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, aan de training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten.
 8. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling, staat het Bureau Apropeau vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen dan ten laste van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn steeds begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van in te schakelen deurwaarders en advocaten, ook als deze kosten de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal bij niet-tijdige betaling een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn groot 10% van de verschuldigde gelden.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14  Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op door Bureau Apropeau uitgegeven folders, informatie- en trainingsmateriaal berust bij Bureau Apropeau, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Apropeau mag de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Bureau Apropeau berust uitsluitend bij Bureau Apropeau.
 3. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Bureau Apropeau, tenzij anders wordt overeengekomen. Openbaring kan dan ook alleen geschieden na verkregen toestemming van Bureau Apropeau. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15  Aansprakelijkheid

 1. Bureau Apropeau spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Buiten de in lid 3 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer kunnen bedragen dan de contractwaarde.
 3. Bureau Apropeau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 4. Bureau Apropeau zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
  1. enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst;
  2. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 5. Bureau Apropeau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Bureau Apropeau zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 7. Bureau Apropeau is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers aan Bureau Apropeau -activiteiten aan derden.

Artikel 16  Resultaat

Bureau Apropeau zal zich bij de uitvoering van een opdracht met de ter beschikking staande kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inspannen om met de uitvoering van een opdracht het beoogde resultaat te bereiken. Bureau Apropeau aanvaardt alleen opdrachten waarvoor zij zich gekwalificeerd acht. Desalniettemin kan Bureau Apropeau geen garanties geven met betrekking tot het resultaat.

Artikel 16  Klachtenregeling

Mocht de opdrachtgever over de wijze van uitvoering van de opdracht een klacht hebben, dan dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen na het beëindigen van de opdracht aan de directie van Bureau Apropeau te worden gemeld. De directie hanteert vervolgens een procedure met vastgestelde termijnen. Deze procedure is te zien via de website van de VETRON (zie artikel 1 lid 3) en wordt op aanvraag onmiddellijk toegezonden.

Artikel 17  Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die voortvloeien uit de tussen Bureau Apropeau en opdrachtgever gesloten overeenkomst.
 2. Geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de VETRON (zie artikel 1 lid 3).

Bureau Apropeau heeft als doel om u en/of uw organisatie een of meer stappen verder te brengen in de professionele ontwikkeling.